کاربر میراث

نمایش 1 - 100 از 748

دوره مدیریتنوع درخواستنام و نام خانوادگیکدملیرشتههمراهآزمون گیرندهنتیجه آزمونتحویل گیرندهتاریخ تشکیل
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه نبات بر3430310520کم دوزی099611428311402-09-27
سید ابراهیم کوخردیصدورعاطفه فعله کار348002420309173628190کوخردیتایید(قبول)1402-08-15
سید ابراهیم کوخردیصدورعذرا ساروند251139510109017470019کوخردیتایید(قبول)1402-08-15
سید ابراهیم کوخردیصدوریاسمین فتویه زاد4721603037رودوزیهای الحاقی091780829901402-06-30
سید ابراهیم کوخردیصدورفرخنده عبادی3480046959البسه محلی09174652042سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-07
سید ابراهیم کوخردیصدورصدریه شمسائی3480049990کم دوزی09913511471سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-05
سید ابراهیم کوخردیصدورمنیره غنی زاده5549919230کم دوزی09178626136سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-05
سید ابراهیم کوخردیصدورافسانه غنی زاده3489916840کم دوزی09179025731سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-05
سید ابراهیم کوخردیصدورفرشته رزم پور3480186165خوس دوزی09055743289راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورسمیه قنبری3480146503بافتنی09170088012راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه رضا کارافشان3489531507خوس دوزی09037466084راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورفائقه دیجور3430172616گلابتون دوزی09052590136راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدوربنفشه باقر زاده3480179444خوس دوزی09015633593راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورسمیره افراشته3489937767البسه محلی09919620317راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم نوری پور3480168590بافتنی09302861493راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه برزگران3480236901بافتنی09178626082راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه صحرانورد3489968492خوس دوزی09397124794راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورزهره عبدی3480119735پولک دوزی09365171256راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم شماسنگ3489969235خوس دوزی09179620882راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورفرزانه شرفی3480109772بافتنی09398127450راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورفرشته احمدی3480033973بافتنی09175242034راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم محمد پور3480232851سازه های گچی09379068295راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-31
سید ابراهیم کوخردیصدورلیلا بدخشان3489917332پولک دوزی09170926376سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-30
سید ابراهیم کوخردیصدورزینب علی پور3489809424رودوزی های الحاقی09931629532سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-30
ماشاالله خنجیصدورآنیه احمدزاده3480107427رودوزی الحاقی091794959451402-05-28
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه محمدیان4710679649بافتنی09054430861402-05-28
سید ابراهیم کوخردیصدورشکوفه نوری پور3489968662بافتنی09362075830راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدوررقیه دامک3440843165خوس دوزی09179474760راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورصدیقه خاتوله3480105483پولک دوزی09390372493راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورخدیجه احمد زاده3489293991بافتنی09177644322راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه راستگو3489968743بافتنی09179179316راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمهناز خدمتگر3480223087خوس دوزی09914410192راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورخیرالنسا کم نام3489534069پولک دوزی09337645647راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه تیرگوچی3480102670خوس دوزی09164593242راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورنعیمه کارافشان3480058027بافتنی09016265996راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمهناز ابروفراخ3480254276پولک دوزی09301327050راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورزکیه شرفی3480038638خوس دوزی09337932132راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورنرگس ابروفراخ3489531302بافتنی09337647281راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورعصمت احمدنیا3489604539خوس دوزی09331627382راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورآمنه فرج3480155839خوس دوزی09901646397راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورزیبا شماسنگ34809969227گلابتون دوزی09172863673راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورصفا فاقد3480257690گلدوزی برزیلی09384928501راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمرم محمدی پور3480204074پولک دوزی09056607581راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم رزم پور3480237703پولک دوزی09360860539راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورگل اندام ملک دار3489486625گلابتون دوزی09014668251راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفوزیه دالان جو3480067506گلابتون دوزی09170347260راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفخریه بارکار3489966805پولک دوزی09176825994راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورهدی یاس3480056466منجوق و ملیله09362074245راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمرضیه مداودلی3489967585قلاب بافی09307075312راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورسمیرا زینل پور2500351726خوس دوزی09176502356راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورنسرین خرم3480067131خوس دوزی09383716688راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورناهید کداب3489967550گلدوزی برزیلی09399172265راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورآرزو حم زاده3489947967منجوق و ملیله09304726296راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورصفیه عبدالواحدی3480224067خوس دوزی09172098890راضیه خردجو - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه لمزانی نژاد3489903900کمه دوزی09175076246ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورعایشه زارعی3489530871البسه محلی09179471805ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم سعادتی نیا3480180728خوس دوزی09391493903ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورهانیه پایندان34802499310پولک دوزی09172071023ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفوزیه زارعی3489833791رودوزی های الحاقی09394714656ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورلیلا زارعی3489968158البسه محلی09389711106ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورشیرین قناتی پور3480208274ملیله دوزی09941458298ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم شماسنگ3489968123خوس دوزی09164359934ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورشیما خارج رو3480128025منجوق و ملیله09303784024ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمرضیه خوشه چین3489967755پولک دوزی09304181914ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورزرافشان آهنج3489825233پولک دوزی09179587848ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورزیبا نردبر3489526864پولک دوزی09918341711ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورگوهر دستی3480015621پولک دوزی09336832050ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفهیمه کداب3489532775ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمحبوبه کداب3489847385بافتنی09059290264ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم نوراللهی زاده3489933885خوس دوزی09337621327ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورماه بان صحرانورد3489903994خوس دوزی09337621327ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه تهروئی3480234100بافتنی09917866989ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه محمدی3489818733پولک دوزی09177640855ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورانسیه اسماعیلی3480033415منجوق و ملیله09178593852ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورآمنه محمدی3489820193البسه محلی09173645517ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم رنجروزی3489283414پولک دوزی09179944982ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورآمنه محمود نیا3480022898بافتنی09176561458ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورزهرا عبیدی2511681188خوس دوزی09011800152ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورسمنبر آخوندی3480000428بافتنی09302278904ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورماریه صحرا نورد لاوری3430294398کمه دوزی09101622519ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-25
سید ابراهیم کوخردیصدورعبدالرحیم سرومیان3480005081چرم دوزی091796473461402-05-22
سید ابراهیم کوخردیصدورمینا صحراپسند3480247660زودوزی های الحاقی091794873011402-05-18
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه کمالی نسب3489926552منجوق و ملیله دوزی099318038651402-05-18
سید ابراهیم کوخردیصدورنوریه بیابانگرد3489690044کم دوزی099029300951402-05-18
سید ابراهیم کوخردیصدوررحیمه السادات موسوی3489635353بافتنی091796145931402-05-14
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه گل انجم روز3480063381خوس دوزی091752287281402-05-14
سید ابراهیم کوخردیصدورزهرا قناتی پور3489293207کمه دوزی09391058149ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-12
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه شماسنگ3489906225کمه دوزی09179620031ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-12
سید ابراهیم کوخردیصدوررقیه زارعی3480198287بافتنی09941274612ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-12
سید ابراهیم کوخردیصدورشیرین مداودلی3489966589روبان دوزی09179640992ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-12
سید ابراهیم کوخردیصدورمریم پنهانی3480061796چرم دوزی091762548551402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورکوثر ابتهاج3480223257خوس دوزی099346968931402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورشیرین صحراپسند2510129228سفال گری سنتی099136124041402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورمحمد ارزایش3480025935سفالگری سنتی09903080443ایمانه مرادیتایید(قبول)1402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورخدیجه الرد3489456467کمه دوزی09909818085ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه دیمر3489302370خوس دوزی09301282462ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه حسین زاده3430318661بافتنی09173628396ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورفاطمه رحیمی3489967045بافتنی09903493622ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورزینب رزم پور3480144829خوس دوزی09055743289ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-10
سید ابراهیم کوخردیصدورصدریه امامی3480038301کمه دوزی09179502035ایمانه مرادی - هرنگتایید(قبول)1402-05-10
دوره مدیریتنوع درخواستنام و نام خانوادگیکدملیرشتههمراهآزمون گیرندهنتیجه آزمونتحویل گیرندهتاریخ تشکیل