جامع تجارت

نمایش 1 - 25 از 27

عنوان تابلوصنفکد ملینام متقاضکد نقشرمز عبورشماره صنفیتلفن همراه متقاضیتلفن ثابتکد پستی محل سکونتکد پستی صنفیشماره تماسناحیهمنطقه/ناحیهآدرستاریخ بروزرسانی
بلوک زنی کیاسازهبلوک زنی3489658329محمد کیایی09179620256076443233887961983678بستک1402-08-21
کابینت سازی سامتولید و تعمیر کابینت چوبی3489899911سمیه دهباشی046766201409171643145076443220357961790009796179000909919613236بستکبستک1402-02-28
آپاراتی امینآپاراتی3489299574صالح خارج رو022678548509177641427076443218167968154964796171354809177641427بستکبستکبستک1402-02-28
درودگری نجارینجاری درودگری کابینت سازی3489978021صالح خواجوی1571367Aa7521375213046719540809106802400076443290177961790002796179000209106802400بستکبستکبستک1402-02-28
نجاری برادران راستگونجاری3489381009عبدالطیف راستگو1482437Aa7521375213022677346509171991591076443610107969113843796911384309021991591جناحروستای کمشک - شهرک صنعتی1402-02-28
درب و پنجره سازی راهداردرب و پنجره سازی3489728106محمد امین راهدار1465360Aa752137521302267716670912027756007644323133796195391379619531309177626528بستکبستکخیابان آب شرین کن1402-02-28
آلومینیوم سازی درب و پنجره احمد روی دلآلومینیوم سازی درب و پنجره3489739906احمد روی دل022677299809170313116076443942127968134715796813466009173628314بستک1402-02-28
درب و پنجره سازی بشوییدرب و پنجره سازی آهنی3489503228احمد بشوئی1434587Aa7521375213020216754309176525711076443972907968169005796816744509176525711بستکگریند-کوخردکوخرد روستای گریند کوچه رحیمی1402-02-28
درب و پنجره سازی محمدیآهن آلات348978521زبیر محمدی زاده1412481Aa7521375213022679034809177620768076443218537961663737796166373709177620787بستکبستکبلوار آیت اله خامنه ای1402-02-27
نجاری استاد محمد صالح درخشدرودگری- نجاری-کابینت سازی3489736702داود درخش1571371Aa7521375213022679448409173625426076443243577961983949796197793609173625426بستکبستکخیابان جهانگردی1402-02-27
کابینت سازی سعید0467502657-کابینت سازی3480054579سعید مجیدی903235Aa7521375213091749953800764432329379616131597967137671بستکبستکبستک - شهرک صنعتی1402-02-27
کابینت مجیدینجاری3489724658عبداله مجیدی046718985409172100595076443217807961613145796713744909173640595بستکشهرک صنعتی - کابینت سازی مجیدی1402-02-27
نانوایی سالخوردهنانوایی3489953487عبدالباسط سالخوردهAa7521375213046635864609179649251076443933767968179105796817910509179649251بستکفاریاب1402-02-22
قنادی مهربان2510151118مسعود مهربانAa752137521309173623822796193311509173623822بستک1402-01-06
نانوایی خورشیدنانوایی3489876458احمدغفوریAa7521375213046618309109107080236796713348009913511520بستکفتویه1402-01-06
نانوایی معمارینانوایی3489722884خلیل معماری1571523Aa752137521309171643372076443250157961635333796163533309172995422بستکمرکزیخیابان امام خمینی کوچه بنی اسلام1401-12-02
نانوایی پورفتحنانوایی3480153666سلمان پورفتح1571533Aa7521375213091706017560764432501579616444457961933409172995422بستکمرکزیخیابان اصلی بلوار شهدا ساختمان دروا1401-12-02
نانوایی3489672986ناصر رضائی2452174Aa752137521309176390700076443857077967161158796716115809174272499بستکگودهچاهبنارد کوچه صحرا نانوایی رضائی1401-12-02
نانوایی3489724331محمد رسول دادی آزاد1571536Aa7521375213091776402707644321785796195337279614415209172844352بستکبستکخیابان امام خمینی کوچه خوری 2ساختمان عبدالعادی پرهیزکار1401-12-02
نانوایی محمد رادبوینانوایی3489965231محمد رادبوی2452431Aa752137521304681016020917198707076443241257961644445796195516309171987078بستکبستکخیابان کانال1401-12-02
نانوایی شبانه روزی محمد رسولنانوایی5159464301فرخنده زمانی بلوکی0468049551091738286077644320000796189334309192226901بستکبستکخیابان امام خمینی خیابان سپاه1401-12-02
نانوایی شبانخ روزی برکت (بربری)نانواییفخرالدین پهلوان1571518Aa7521375213046669144024009179930268076443200007961983324796198332409125724437بستکبستکسی دستگاه -خیابان انتظامی -کوچه مرادی1401-12-02
نانوایی شهر جدید - نانوایی رادبوی (حیدر)نانوایی3480071856فاطمه رادبوی1571506Aa752137521309921712292076443241257961644445796161413309176836944بستکبستک شهر جدیدشهر جدید1401-12-02
نان فانتزی مدنیاتحادیه قنادان . نانوایان و بستنی3440130452محمد حسن مدنی زاده0466877878091796467507968135445796813544509179646750کوخردکوخردکوخرد خیابان شمس خیابان کمربندی طبقه همکف نان فانتزی مدنی1401-12-01
نانوایی شماره 2 بزمنانوایی2480327000عارف مرادی1986524Aa752137521309171987078076443241257961644445796195516309171987078بستکبستکخیابان دانشگاه آزاد1401-11-30
عنوان تابلوصنفکد ملینام متقاضکد نقشرمز عبورشماره صنفیتلفن همراه متقاضیتلفن ثابتکد پستی محل سکونتکد پستی صنفیشماره تماسناحیهمنطقه/ناحیهآدرستاریخ بروزرسانی