مدرک میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
فاطمه رحیمی348964413109174663015لباس محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17فاطمه خوشبخت
یوسف کدخدایی348995393209179930298سفال710000012664776میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17سمیره نوردی مرد
آمنه اخلاقین348943238109179954744پولک دوزی210000012730969سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18صفیه یوسفیمیراث
فاطمه بژندی348020362009020327247چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18فریبا تورنگ
فامه پاسلاری348990518009921529363تل سازیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18فاطمه خوشبخت
احلام نیرومند348002323109173625121چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-20فریبا تورنگ
یوسف بزم348000278109171993001سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21سمیره نوردی مرد
مریم کهن348021985309101674813زیور آلات سنتیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21رحیمه درویشی
فاطمه کریمی348018767609175084354خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-22ایمانه مرادی
احمد راستی348005297509172704295-1نورا قائد2022-10-11
علیه حسینی آزاد348943409909030357729پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه باقری348983408909393087305-1admin2023-01-01
فاطمه دهدار348012950109177648562سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه داشنه348022982409215239614کمه دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08راضیه خردجو - کوخرد
شمسی فرج348019105309176418974خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01راضیه خردجو - هرنگ
آمنه خرم آگاه348953096909179620014کمه دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01ایمانه مرادی - هرنگ
عایشه زارعی348953087109179471805البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16ایمانه مرادی - هرنگ
مینا نوری پور348002104209176251975پولک دوزی310000012731893میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه خوبان زاد348013726109926748097گلدوزی برزیلیمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-22راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه سعادت472330216609173645816چرم دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-05-31ایمانه مرادی - مغازه صبور
رقیه صدیقی348994550609021642025خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-16سمیره نوردی مرد
فتحیه عبدالله زاده348995449109170937793زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17ایمانه مرادی
حوا آبین348971337009926970834چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18فریبا تورنگ
گلثوم حنایی348965390409179491614زیور آلات سنتی610000012732632میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18رحیمه درویشی
اسما راست بود251195687109399875006کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-20صفیه یوسفی
فرزانه عقیلی348945787009339538696چرم دوزی610000012511232سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-20فریبا تورنگ
عبدالسلام کاره چاهی348930299009173625377سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21سمیره نوردی مرد
سمیره کهن348012359709905053923زیور آلات سنتیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21رحیمه درویشی
نوریه مندلی3480075560809372060097زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21ایمانه مرادی
فاطمه انت348954673309167017538-1admin2022-10-08
فاطمه داشته344117616209179640147رودوزی های الحاقیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی-کوخرد
فاطمه حسنی348021902009039619212گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی- کوخرد
فرخنده تلخابی348007903209909818072-1نورا قائد2023-01-28
سیما پایمرد348983114409172833249زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی - کوخرد
بشزی منفرد348016001809178257379کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01ایمانه مرادی - هرنگ
شیما خارج رو348012802509303784024منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16ایمانه مرادی - هرنگ
عصمت احمدنیا348960453909331627382خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه برزگران348023690109178626082بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-22راضیه خردجو - هرنگ
نسا پرموز348009064809338923754پولک دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-16صفیه یوسفی
مرضیه ملک زاد348006770009016092109زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17ایمانه مرادی
مانا توسنگ348009151209176580142پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18صفیه یوسفی
مریم عباس پور348938979409170932128گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-20صفیه یوسفی
محمد جواد پور زاد245225917909900352319چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-20فریبا تورنگ
فاطمه حسن نیاکان348950111109929395609سفالگری210000012597139میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21سمیره نوردی مرد
فریده رفیعی348962881009172919875خوس دوزی710000012605126میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21رحیمه درویشی
فاطمه گل عزیزی348011030409016337461بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21ایمانه مرادی
سلام خلیلی348010531909179564200گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21ایمانه مرادی
محمد رئیسی348988241509171980620حصیر بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-22ایمانه مرادی
فاطمه بوته خاک348997189209175078086محمد امامیadmin2022-10-05
عایشه زارعی343023125609172330165خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی-کوخرد
حلیمه اعتمادی348994359709331690433-1نورا قائد2022-11-01
سمیره پایمزد348929527709171980048گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه پرواک348017846409335960395پولک دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08راضیه خردجو -کوخرد
فاطمه قاسمی348995884509339289656خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی - کوخرد
فاطمه شرافت348956641609174386812-1نورا قائد2023-02-01
منا شورکار348983869609385535194گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01ایمانه مرادی - هرنگ
رقیه زارعی348019828709941274612بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-03ایمانه مرادی - هرنگ
فهیمه کداب3489532775سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16ایمانه مرادی - هرنگ
مرم محمدی پور348020407409056607581پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16راضیه خردجو - هرنگ
هما میرزایی348006532509178598433منجوق و ملیلهمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-22راضیه خردجو - هرنگ
لیلا پاسالاری343003680109374665759قالی بافیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17ایمانه مرادی
خدیجه ملک زاده348945582709914507255چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17فریبا تورنگ
سمیه محمد زاده348012730409177628310کمه زنیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18صفیه یوسفی
عزیزه شجاعی348989365409164269062گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-20صفیه یوسفی
لیدا امینایی348993062209398338224سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21سمیره نوردی مرد
ماه روشن مظفری348963660009170675438پولک دوزی110000012511308سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21فاطمه خوشبخت
فاطمه زرین کفش554995309909174663147زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21ایمانه مرادی
فاطمه غلامی348005547809170954341گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21ایمانه مرادی
فاطمه خوش طالع348989581909175264802گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-22ایمانه مرادی
فاطمه سلامی348001398809160141328خوس دوزیadmin2023-06-25
شهین توانایان348929281209171980567-1نورا قائد2022-10-17
فاطمه گل تابنده348001963309907621380خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08راضیه خردجو -کوخرد
رانیه دیمر348992436309399479909خوس دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08راضیه خردجو - کوخرد
الهه درویش زاده348013296009027455358البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01راضیه خردجو - هرنگ
نازنین پیر348008403609179949379گلابتون دوزی110000012615848میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01ایمانه مرادی
آمنه محمدی348982019309173645517البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16ایمانه مرادی - هرنگ
لطیفه لاورزیری348012273609941429727خوس دوزیداریوش شزفیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16راضیه خردجو - هرنگمجوز مشاغل خانگی
عاطفه فعله کار348002420309173628190miladتایید(قبول)2023-11-06کوخردی
فاطمه رئیسی زاده348964265109172989172شک بافیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-03فاطمه خوشبخت - مغازه صبور
فاطمه معینی34800960409172624808خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17رحیمه درویشی
حسین ملائی348964262709170346415سفالسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-17سمیره نوردی مرد
فاطمه گل احمدنیا348984407609308322299کم زنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18صفیه یوسفی
ناهید پایمرد348015156609170961642خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-18رحیمه درویشی
فاطمه خلپور348021927609170174540چرم دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-20فریبا تورنگ
نعیمه لاورزیری348961181009170776100البسه محلی610000012647392میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21فاطمه رنجبران
گلثوم دست بر سر348950435609933692565خوس دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21رحیمه درویشی
مهر انگیز اسفند پور339260831909917105205کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-21ایمانه مرادی
نازیلا ابدی348019198309923101180تل سازیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-06-22ایمانه مرادی
فریبا رایتی1348008017009170295447خودشنورا قائد2022-10-12
خدیجه به دار348012519009162786806گلابتون دوزی4100000125936میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08ایمانه مرادی- کوخرد
نساء آهنج348004301109176556115-1admin2023-01-01
شکوریه رحیم348943600809172145505خوس دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08راضیه خردجو -کوخرد
زهرا عباسی348012045809176991390-1نورا قائد2023-01-28
شیرین جازک348943794209171988108کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-07-08راضیه خردجو - کوخرد
سمیه خارج ره348022735109029059997قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01راضیه خردجو - هرنگ
زینب رزم پور348014482909055743289خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-01ایمانه مرادی - هرنگ
ماریه صحرا نورد لاوری343029439809101622519کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16ایمانه مرادی - هرنگ
آرزو حم زاده348994796709304726296منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16راضیه خردجو - هرنگ
خدیجه احمد زاده348929399109177644322بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-16راضیه خردجو - هرنگ
افسانه غنی زاده348991684009179025731کم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)2023-08-27سید ابراهیم کوخردی
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد