بررسی وضیعت جدید موقت میراث

دوره مدیریتنوع درخواستکد پذیرشکدبررسینام و نام خانوادگیکدملیکدبررسینام و نام خانوادگیرشتههمراهآزمون گیرندهنتیجه آزمونتحویل گیرنده
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402خدیجه نادری3489679318خدیجه نادری09179620250
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402سلیمه کورانی3441157631سلیمه کورانی09900724919
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402شکیلا رئیسی3480141307شکیلا رئیسی09380170940
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402جاسم سلیمان3441141822جاسم سلیمان09179954678
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402زهره پورمحمد3480148743زهره پورمحمد09919474802
سید ابراهیم کوخردیصدورآزاد-1402شیخه افرازه3489509358شیخه افرازه09920137526
سید ابراهیم کوخردیصدورآزاد-1402شیرین حسن زاده3489369467شیرین حسن زاده09178645412
سید ابراهیم کوخردیصدورآزاد-1402شقایق محمدیان3480199410شقایق محمدیان09392769089
سید ابراهیم کوخردیصدورآزاد-1402فاطمه دین گرد3489926692فاطمه دین گرد09920253430
سید ابراهیم کوخردیصدورآزاد-1402مریم آگاهی3489779053مریم آگاهی093072582009
سید ابراهیم کوخردیصدورآزادرضوانه حسن زاده3480064353رضوانه حسن زاده09913547430
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزادفاطمه پیر3489936205فاطمه پیر09179954644
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402فاطمه صحرانورد3480142842فاطمه صحرانورد09170684463
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402جمیله رئیسی3480033318جمیله رئیسی09169679168
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402کنیز حسین پور3489887077کنیز حسین پور09902726813
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402اسما بیراک348936262اسما بیراک09931469104
سید ابراهیم کوخردیصدورآزاد-1402فاطمه پاسالاری احمدی3489483995فاطمه پاسالاری احمدی09170968306
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402نازیه ملاحتی3480054341نازیه ملاحتی09336128254
سید ابراهیم کوخردیتمدیدآزاد-1402مرضیه احمد پور3489604709مرضیه احمد پور09164331360
سید ابراهیم کوخردیتمدیدتمدید 1402فرزانه شاکری3489923618فرزانه شاکری09379097804
سید ابراهیم کوخردیتمدیدتمدید 1402لطیفه خرمدل3489828429لطیفه خرمدل09173624417
سید ابراهیم کوخردیصدورتمدید 1402صفیه خرمدل3489357760صفیه خرمدل09176463877
سید ابراهیم کوخردیتمدیدتمدید 1402مریم خرم دل3489353781مریم خرم دل09107080078
سید ابراهیم کوخردیصدورصدور 1402فاطمه فرسودی3480059651فاطمه فرسودیگلابتون دوزی09170950146
سید ابراهیم کوخردیصدورآزادمینا نامی3489936728مینا نامیخوس دوزی09935346062
دوره مدیریتنوع درخواستکد پذیرشکدبررسینام و نام خانوادگیکدملیکدبررسینام و نام خانوادگیرشتههمراهآزمون گیرندهنتیجه آزمونتحویل گیرنده