درانتظار آزمون میراث

نمایش 1 - 100 از 216

دوره مدیریتتاریخ تشکیلرشتهنوع درخواستنام و نام خانوادگیکدملیهمراه
سید ابراهیم کوخردی1401-11-11کمه دوزیتمدیدرضیه اسحقی348991089309170313284
سید ابراهیم کوخردی1401-11-11کمه دوزیتمدیدحنیفه بشیری فرد348012879309174838340
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22صدورگلثوم پاسالاری348937521109176941491
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22تمدیدخدیجه نادری348967931809179620250
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22تمدیدسلیمه کورانی344115763109900724919
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22تمدیدشکیلا رئیسی348014130709380170940
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22صدورفوزیه فتحی348994953609179954678
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22تمدیدجاسم سلیمان344114182209179954678
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22تمدیدزهره پورمحمد348014874309919474802
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22صدورشیخه افرازه348950935809920137526
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22صدورشیرین حسن زاده348936946709178645412
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22صدورشقایق محمدیان348019941009392769089
سید ابراهیم کوخردی1402-02-22صدورفاطمه دین گرد348992669209920253430
سید ابراهیم کوخردی1402-02-23صدورزینب رادبوی348018974109925110274
سید ابراهیم کوخردی1402-02-24صدورکلثوم پژدک348998465109920142231
سید ابراهیم کوخردی1402-03-02صدورمریم آگاهی3489779053093072582009
سید ابراهیم کوخردی1402-03-03تمدیدنازیه ملاحتی348005434109336128254
سید ابراهیم کوخردی1402-03-04صدوررضوانه حسن زاده348006435309913547430
سید ابراهیم کوخردی1402-03-04تمدیدفاطمه پیر348993620509179954644
سید ابراهیم کوخردی1402-03-04تمدیدفاطمه صحرانورد348014284209170684463
سید ابراهیم کوخردی1402-03-04خوس دوزیصدورفاطمه ملک دار348996190009170342307
سید ابراهیم کوخردی1402-03-04تمدیدافسانه پیرگوچی348009560709175094116
سید ابراهیم کوخردی1402-03-04تمدیدجمیله رئیسی348003331809169679168
سید ابراهیم کوخردی1402-03-04تمدیدکنیز حسین پور348988707709902726813
سید ابراهیم کوخردی1402-03-05تمدیداسما بیراک34893626209931469104
سید ابراهیم کوخردی1402-03-05صدورفاطمه پاسالاری احمدی348948399509170968306
سید ابراهیم کوخردی1402-03-06تمدیدمرضیه احمد پور348960470909164331360
سید ابراهیم کوخردی1402-03-06تمدیدفرزانه شاکری348992361809379097804
سید ابراهیم کوخردی1402-03-06تمدیدلطیفه خرمدل348982842909173624417
سید ابراهیم کوخردی1402-03-06صدورصفیه خرمدل348935776009176463877
سید ابراهیم کوخردی1402-03-06تمدیدمریم خرم دل348935378109107080078
سید ابراهیم کوخردی1402-03-07گلابتون دوزیصدورفاطمه فرسودی348005965109170950146
سید ابراهیم کوخردی1402-03-08خوس دوزیصدورمینا نامی348993672809935346062
سید ابراهیم کوخردی1402-03-08گلابتون دوزیصدورفاطمه نامی348989851609904715571
سید ابراهیم کوخردی1402-03-08بافته های داری و غیر داری(گلیم بافی)صدورساره جمالی فر257180508809170776062
سید ابراهیم کوخردی1402-03-08رودوزی الحاقیصدورآرزو جوینده پور348001883109053620924
سید ابراهیم کوخردی1402-03-09گلابتون دوزیصدورنادره اسدی34898932709170703018
سید ابراهیم کوخردی1402-03-09رودوزی الحاقیصدورسمیه عبدالهی348017813809170786045
سید ابراهیم کوخردی1402-03-09گلابتون دوزیصدورهاجر باقری348997205809175841766
سید ابراهیم کوخردی1402-03-09قالی بافیصدورآمنه ملکی348013124709172992651
سید ابراهیم کوخردی1402-03-09زیورآلات سنتیصدورمرضیه داوطلب471021829309173647233
سید ابراهیم کوخردی1402-03-09البسه محلیصدورشهلا راحت جو348984048809385774412
سید ابراهیم کوخردی1402-03-09خوس دوزیصدورفتحیه صحرائی348989916409902077442
سید ابراهیم کوخردی1402-03-10گلابتون دوزیصدورعایشه رزاقیان348944052809179647943
سید ابراهیم کوخردی1402-03-13خوس دوزیصدورکلثوم علی زاده348964215509902077442
سید ابراهیم کوخردی1402-03-16کم دوزیتمدیدفاطمه کرن348953366609173648165
سید ابراهیم کوخردی1402-03-16رودوزی الحاقیتمدیدنوریه ابراهیمی348008619509179952393
سید ابراهیم کوخردی1402-03-16خوس دوزیصدورسمرقند حسین پور348960137809907165751
سید ابراهیم کوخردی1402-03-16گلابتون دوزصدورسهیلا درویشی34896844609171981436
سید ابراهیم کوخردی1402-03-16کم دوزیصدورنازآفرین عبدالهی348011666309911987334
سید ابراهیم کوخردی1402-03-17کمه دوزیصدورشکوفه راشدی348968411709019937526
سید ابراهیم کوخردی1402-03-17گلابتون دوزیصدورعایشه فرامرزی348945703109179620219
سید ابراهیم کوخردی1402-03-17خوس دوزیتمدیدفاطمه گل خوش نو348943195209914410584
سید ابراهیم کوخردی1402-03-18چرم دوزیصدورعادل صفری3480001110109172881922
سید ابراهیم کوخردی1402-03-18نواربافی (شکبافی)صدورفوزیه منفرد3480062889109941370353
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21خوس دوزیتمدیدزیبا فروزان348000106809015040089
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21خوس دوزیتمدیدسیما فروزان348990676409303602314
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21سفالگریصدورحمدان قاسمی348009477509364255763
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21کمه دوزی (کمه زنی)تمدیدفاطمه پور احمدی348012010509176255123
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21سوزن دوزیصدورفاطمه ایام348023444509923715626
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21رودوزی های الحاقی (پولک دوزی)صدورنیلوفر کوه داریان348022345109941461789
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21پولک دوزیصدوررقیه وحدانی348984353309902321523
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21خوس دوزیصدورفریبا بدری348963670809170300516
سید ابراهیم کوخردی1402-03-21قلاب بافیصدورفاطمه گل آسوئیان348010061909175229964
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23خوس دوزیصدورفرح پژدم348016037909045418668
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23خوس دوزیصدورفاطمه پژدم348007788909174662668
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23خوس دوزیصدورفوزیه پژدم348011285409170305582
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23خوس دوزیصدورحلیمه جلفانی سورویی344053594009175079280
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23قلاب بافیصدورمریم محمدی348983928509179958618
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23صدورفرخنده بادبدست348012124109916530949
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23خوس دوزیصدورفاطمه آگاهی348018735809363050812
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23سفالگریصدورامیره آرمند348009871109055273303
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23سفالگری سنتیصدورحسام آذرکیش348004910909170349914
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23کم دوزیصدورفاطمه گل امامی348928155109175468408
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23کمه دوزیصدورنساء پاسخندی348001783509177622253
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23خوس دوزیصدوررقیه فعله کار348965771309174839503
سید ابراهیم کوخردی1402-03-23رودوزی الحاقیصدورسمیه کرمسته348973703209178602542
سید ابراهیم کوخردی1402-03-24رودوزی الحاقیصدورزینب محر344013858509179959968
سید ابراهیم کوخردی1402-03-24خوس دوزیصدورفاطمه پورپشمن348936925409172824607
سید ابراهیم کوخردی1402-03-24کم زنیصدورلیلا صحراگران348946983609927850014
سید ابراهیم کوخردی1402-03-25رودوزی های الحاقیصدورگل آفرین شعبانی348929574909940254987
سید ابراهیم کوخردی1402-03-25رودوزی های الحاقیصدورنجوا صبور348007607609902227380
سید ابراهیم کوخردی1402-03-27زیورآلات سنتیصدورفاطمه محمدی348954444709179958617
سید ابراهیم کوخردی1402-03-27زیورآلات سنتیصدورحوا آباده348997300309170324861
سید ابراهیم کوخردی1402-03-27رودوزی های الحاقی (پولک دوزی)صدورصدیقه خرمی348960396609175491014
سید ابراهیم کوخردی1402-03-27رودوزی های الحاقی (پولک دوزی)صدورمهدیه مفطر348017735209914907280
سید ابراهیم کوخردی1402-03-27گلیم بافیصدورعیسی مباشری348938343509306530155
سید ابراهیم کوخردی1402-03-28خوس دوزیصدورمریم بارکار348983755109179944744
سید ابراهیم کوخردی1402-03-28گلابتون دوزیصدورفاطمه بهادر348013091709179480069
سید ابراهیم کوخردی1402-03-28رودوزی الحاقیصدورآدینه آذراندیش348928321109179480069
سید ابراهیم کوخردی1402-03-28لباس اقوامصدورنصرت رحیمی348000097509177594511
سید ابراهیم کوخردی1402-03-28رودوزی های الحاقی ( پولک دوزی )صدورعایشه مباشری348938262509170928793
سید ابراهیم کوخردی1402-03-28رودوزی های الحاقی ( پولک دوزی )صدورفاطمه سالمی348006320909179943472
سید ابراهیم کوخردی1402-03-29خوس بافیصدورسمیه مظفر348960544609900045705
سید ابراهیم کوخردی1402-03-29رودوزی های الحاقی(پولک دوزی)صدوررقیه بوسه348012743609028161641
سید ابراهیم کوخردی1402-03-30کمه دوزی (کمه زنی )تمدیدفرخنده مرادی348002471809044626690
سید ابراهیم کوخردی1402-03-30زیورآلات سنتیصدورزینب ساجدی250051179009175260421
سید ابراهیم کوخردی1402-03-30چرم دوزیصدورالهام عباسی348012356209385759814
سید ابراهیم کوخردی1402-03-30چرم دوزیصدورمحمدملک زاده348945657209179640457
سید ابراهیم کوخردی1402-03-30چرم دوزیصدورمحمد پهلوان348013956609173644489
دوره مدیریتتاریخ تشکیلرشتهنوع درخواستنام و نام خانوادگیکدملیهمراه