لیست کار میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 دوره مدیریت نام و نام خانوادگی کدملی نقص پرونده ثبت جهت آزمون(2 از 14 ) تاییدیه کد پستی(4 از 14 ) نتیجه آزمون ثبت اولیه سامانه میراث(5 از 14 ) تنظیم مدارک و بارگذاری در سامانه(6 از 14 ) ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) چاپ مدرک اولیه(9 از 14 ) ارسال به اداره-بندرعباس جهت امضاء(11 از 14 ) تایید مدرک امضا شده در سامانه(13 از 14 )
سید ابراهیم کوخردیفاطمه نبات بر3430310520
سید ابراهیم کوخردیمینا غلامانی3480165540تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیعاطفه فعله کار3480024203تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیعذرا ساروند2511395101تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردییاسمین فتویه زاد4721603037
سید ابراهیم کوخردیراضیه مرتصوی3480061230
سید ابراهیم کوخردیفرخنده عبادی3480046959تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیصدریه شمسائی3480049990تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمنیره غنی زاده5549919230تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیافسانه غنی زاده3489916840تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفرشته رزم پور3480186165تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفرشته رشید زاد3489939964تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیسمیه قنبری3480146503تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه خوبان زاد3480137261تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه رضا کارافشان3489531507تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفائقه دیجور3430172616تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیبنفشه باقر زاده3480179444تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیسمیره افراشته3489937767تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم نوری پور3480168590تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیساره خارج رو3480010466تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه برزگران3480236901تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه صحرانورد3489968492تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیزهره عبدی3480119735تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم شماسنگ3489969235تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفرزانه شرفی3480109772تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیعلیه شرفی3489917995تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفرشته احمدی3480033973تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیهما میرزایی3480065325تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم محمد پور3480232851تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیوحیده لاورزیری3480007600تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه بی باک3430286875تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیلیلا بدخشان3489917332تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیزینب علی پور3489809424تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیزینب حسینی3489616790تایید(قبول)
ماشاالله خنجیآنیه احمدزاده3480107427
سید ابراهیم کوخردیفاطمه محمدیان4710679649
سید ابراهیم کوخردیبطول رحیمی3489967127تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیشکوفه نوری پور3489968662تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیبدریه نیکو نژاد3480025218تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیرقیه دامک3440843165تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیصدیقه خاتوله3480105483تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیخدیجه احمد زاده3489293991تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه مومن نژاد3480131581تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه راستگو3489968743تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمهناز خدمتگر3480223087تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمینا نوری پور3480021042تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیخیرالنسا کم نام3489534069تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه تیرگوچی3480102670تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردینعیمه کارافشان3480058027تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمهناز ابروفراخ3480254276تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیزکیه شرفی3480038638تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردینرگس ابروفراخ3489531302تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیعصمت احمدنیا3489604539تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیریحانه احمدی3489531922تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیآمنه میرزایی3480014518تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه دوزندگان3489969758تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیآمنه فرج3480155839تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیزیبا شماسنگ34809969227تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیصفا فاقد3480257690تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمرم محمدی پور3480204074تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم رزم پور3480237703تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم خرج3489530462تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیگل اندام ملک دار3489486625تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفوزیه دالان جو3480067506تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفخریه بارکار3489966805تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه رفیعی3480050891تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیلطیفه لاورزیری3480122736تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیهدی یاس3480056466تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمرضیه مداودلی3489967585تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیسمیرا زینل پور2500351726تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردینسرین خرم3480067131تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیناهید کداب3489967550تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیطیبه راستگو3489967186تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیآرزو حم زاده3489947967تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیصفیه عبدالواحدی3480224067تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه لمزانی نژاد3489903900تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیجمیله جعفری3489915585تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیعایشه زارعی3489530871تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم سعادتی نیا3480180728تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیهانیه پایندان34802499310تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفوزیه زارعی3489833791تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیلیلا زارعی3489968158تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیشیرین قناتی پور3480208274تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم شماسنگ3489968123تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیشیما خارج رو3480128025تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیعصمت راک3489530799تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمرضیه خوشه چین3489967755تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیزرافشان آهنج3489825233تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیزیبا نردبر3489526864تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیگوهر دستی3480015621تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه دستی3480077412تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفهیمه کداب3489532775تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمحبوبه کداب3489847385تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم نوراللهی زاده3489933885تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیماه بان صحرانورد3489903994تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه تهروئی3480234100تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیفاطمه محمدی3489818733تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیانسیه اسماعیلی3480033415تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیآمنه محمدی3489820193تایید(قبول)
سید ابراهیم کوخردیمریم رنجروزی3489283414تایید(قبول)
 دوره مدیریت نام و نام خانوادگی کدملی نقص پرونده ثبت جهت آزمون(2 از 14 ) تاییدیه کد پستی(4 از 14 ) نتیجه آزمون ثبت اولیه سامانه میراث(5 از 14 ) تنظیم مدارک و بارگذاری در سامانه(6 از 14 ) ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) چاپ مدرک اولیه(9 از 14 ) ارسال به اداره-بندرعباس جهت امضاء(11 از 14 ) تایید مدرک امضا شده در سامانه(13 از 14 )