عملکرد ثبت شده

نمایش 1 - 100 از 3,377

تاریخشرحمبلغ پرداختی/خریدمبلغ دریافتی
1403/02/20پرینت0336,000
1403/02/20خدمات025,000
1403/02/20رنگی018,000
1403/02/19خدمات0170,000
1403/02/19خدمات050,000
1403/02/19پرینت05,000
1403/02/19پرینت با خدمات045,000
1403/02/19سی دی025,000
1403/02/19پرینت042,000
1403/02/19خدمات0100,000
1403/02/19پرینت0189,000
1403/02/18خدمات080,000
1403/02/18رنگی042,000
1403/02/18خدمات045,000
1403/02/18خدمانت050,000
1403/02/18پرینت0135,000
1403/02/18پرینت 121 برگ پشت ورو برگی 3 هستش براتون 2.5 حساب کردم0303,000
1403/02/18پرینت010,000
1403/02/18پرینت12027,000
1403/02/18خدمات025,000
1403/02/18رنگی0165,000
1403/02/17پرینت042,000
1403/02/17خدمات030,000
1403/02/17پرینت0566,000
1403/02/17لیوان 1 عدد 130هزار تومان. چاپ کارت 10برگ 80هزار تومان . تقویم 50عدد 400هزار تومان0610,000
1403/02/17معمولی رنگی060,000
1403/02/17پرینت068,000
1403/02/17پرینت010,000
1403/02/17خدمات037,000
1403/02/17خدمات090,000
1403/02/17رمگی0115,000
1403/02/17خدمات035,000
1403/02/17پرینت آ3 44 برگ0110,000
1403/02/17پرینت040,000
1403/02/17پرینت035,000
1403/02/17پرینت0121,000
1403/02/17پرینت گلاسه 115 و پرس040,000
1403/02/17پرینت073,000
1403/02/17پرینت با فنر0100,000
1403/02/17خدمات025,000
1403/02/17خدمات026,000
1403/02/17خدمات085,000
1403/02/17پرینت020,000
1403/02/17a3020,000
1403/02/17خدمات060,000
1403/02/17خدمات040,000
1403/02/17خدمات60,000100,000
1403/02/02خدمات048,000
1403/02/02پرینت060,000
1403/02/02خدمات045,000
1403/02/02خدمات045,000
1403/02/02سی دی0180,000
1403/02/02خدمات060,000
1403/02/02پرنت گلاسه 115 با پرس040,000
1403/02/02پرینت012,000
1403/02/02پرینت A3 اشتباهی A4 زدم0138,000
1403/02/02kadmat028,000
1403/02/02خدمات080,000
1403/02/02خدمات048,000
1403/02/02رنگی0560,000
1403/02/01پرینت و پرس دو عدد080,000
1403/02/01پروانه کسب0250,000
1403/01/30پرینت098,000
1403/01/30print020,000
1403/01/30print018,000
1403/01/30پرینت020,000
1403/01/30خدمات030,000
1403/01/30پرینت و فنر زنی31برگ سیاه سفید پشت و رو095,000
1403/01/29khadmat050,000
1403/01/29خدمات015,000
1403/01/29خدمات0100,000
1403/01/29خدمات60,00095,000
1403/01/29خدمات0300,000
1403/01/29خدمات60,000140,000
1403/01/29خدمات020,000
1403/01/29پرینتA3برگ830207,000
1403/01/29خدماات025,000
1403/01/29KADMAT035,000
1403/01/29print028,000
1403/01/28خدمات015,000
1403/01/28khadmat025,000
1403/01/27خدمات015,000
1403/01/27رنگی012,000
1403/01/27پرینت024,000
1403/01/27پرینت099,000
1403/01/27خدمات025,000
1403/01/27خدمات015,000
1403/01/27پرینت040,000
1403/01/27KHDAMAT050,000
1403/01/27printA3 barg210100,000
1403/01/26خدمات025,000
1403/01/26طراحی048,000
1403/01/26خدمات0200,000
1403/01/26خدمات0100,000
1403/01/26پرینت0125,000
1403/01/26پرینت رنگی012,000
1403/01/26خدمات0200,000
1403/01/25فروش برچسب کیبورد2 عدد040,000
1403/01/25پرینت A5 gelase06,000
1403/01/25رنگیA5 برگ13039,000
تاریخشرحمبلغ پرداختی/خریدمبلغ دریافتی