بایاس

BIOs

مجموعه بایوس

عکس نوشته
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
Max. file size: 64 MB.